Personopplysninger

WaterCircles Norge AS (org.nr. 995544830) innehar konsesjon for behandling av personopplysninger og er således behandlingsansvarlig. Selskapet skal således behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lov og forskrift, samt Datatilsynets konsesjon. Vår konsesjon strekker seg til å behandle personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringsavtaler i tråd med reglene i forsikringsvirksomhetsloven og forsikringsavtaleloven. Videre behandler vi skadeopplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling under en forsikring.

Hva er personopplysninger?

I henhold til datatilsynets egen definisjon er en personopplysning en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, eksempelvis navn, adresse, telefonnummer eller e- postadresse.

Sensitive personopplysninger kan være opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Behandling og innhenting av personopplysninger

Behandling av personopplysninger vil i henhold til personopplysningslovens bestemmelser si enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

Vårt formål med å registrere og lagre nødvendige personopplysninger i våre interne kunderegister, er å kunne administrere våre forsikringer, identifisere deg som kunde og oppfylle forsikringsavtalen som vi har inngått med deg. Opplysningene vil kunne bli benyttet for å vurdere og fatte beslutninger om forsikringers innhold og vilkårsutforming, samt i markedsanalyser og markedsføring.

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner WaterCircles Norge AS samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. I den grad WaterCircles Norge AS har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet (eksempelvis skatteetaten, NAV, politiet etc.), vil opplysninger nødvendigvis bli overlevert i henhold til myndighetenes krav på området. Opplysningene vil også kunne bli benyttet til å gi kunden informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester forøvrig. Opplysningene kan også utleveres til fellesregistrene for forsikringsbransjen ROFF og FOSS. Formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikobedømmelse ved premiefastsettelse, samt til kontroll med sikte på å unngå spekulasjon. FOSS har til formål å forhindre forsikringssvindel.

Personopplysninger som behandles av WaterCircles Norge AS, hentes fra kunden selv, representanter for kunden, kredittinformasjonsregistre og offentlige registre.

Opplysninger om helse

Skulle det i forbindelse med inngåelse, vedlikehold, fornyelse av forsikringsavtale eller ved senere skadebehandling være behov for innhenting av opplysninger om din helse, ber WaterCircles Norge AS alltid om samtykke fra den opplysningen gjelder. Helseopplysninger behandles og lagres i egne systemer hvor kun en utvalgt og begrenset gruppe ansatte som jobber direkte med dette har tilgang til informasjonen.

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert vedrørende seg selv. Innsyn og informasjon kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til WaterCircles Norge AS, postboks 451, 1327 Lysaker. Din henvendelse må inneholde polisenummer og personnummer, samt være underskrevet av den som er registrert hos oss. Dersom opplysningene vi har registrert ikke er korrekte alternativt ufullstendige, kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Lagring og sletting

Personopplysninger skal i henhold til personopplysningslovens § 28 slettes så snart oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. WaterCircles Norge AS lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning, og selv om avtalen med oss evt. sies opp vil opplysninger lagres frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringer er utløpt i tilfelle fremtidige erstatningskrav.

Taushetsplikt

Alle WaterCircles ansatte, herunder vikarer og innleide konsulenter, er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder både utad og internt mellom kollegaer.

For ytterligere informasjon henvises til:

Datatilsynet (www.datatilsynet.no) 
Personopplysningsforskriften (nytt vindu) 
Personopplysningsloven (nytt vindu)